Betingelser og vilkår for brug af fanSALE

Operatøren af videresalgsplatformen fanSALE (herefter ”fanSALE”), er Billetlugen A/S, CVR-nr. 29413274, Bryggernes Plads 17, 1. sal, 1799 København V (herefter ”Billetlugen”). Følgende betingelser for brug gælder for aftalen mellem fanSALE brugeren og Billetlugen, og brugeren erklærer at være enig i disse ved sin registrering hos og fremtidig brug af fanSALE.

1. Registrering

For at kunne købe og sælge billetter via fanSALE, kræver det at brugeren registrerer en brugerkonto. Billetlugen opkræver ingen gebyrer eller andre omkostninger ved registrering. For at registrere sig hos fanSALE er det et krav at brugeren er en ubegrænset juridisk ansvarlig fysisk person over 18 år, som er bosiddende i Danmark. Personer der ikke opfylder ovenstående krav, har ikke tilladelse til at bruge fanSALE.

Brugeren er forpligtet til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger samt ikke at krænke tredjemands rettigheder. Krænkelse af tredjemands rettigheder omfatter bl.a. personlige oplysninger eller anden data tilhørende tredjepart uden vedkommendes tilladelse, fx navn, adresse, konto oplysninger, kreditkortoplysninger og/eller mailadresse. I det tilfælde en tredjepart måtte rejse krav mod Billetlugen for brug af sådanne oplysninger, vil den krænkende bruger blive holdt ansvarlig herfor.

Efter vellykket registrering hos fanSALE, vil brugeren modtage et brugernavn (din mailadresse), og skal herefter vælge en adgangskode, bestående af en kombination af bogstaver, tal og/eller specialtegn. Adgangskoden kan til enhver tid ændres. Brugeren er forpligtet til at opbevare sin adgangskode sikkert mod tredjepart. Brugeren er desuden forpligtet til altid at holde sine registrerede oplysninger opdaterede hos fanSALE.

Brugeren har ikke ret til at registrere mere end én brugerkonto.

Brugerkontoen kan ikke overføres til en tredjepart.

Hvis brugeren ikke længere ønsker at bruge fanSALE, kan brugeren når som helst få slettet sin brugerkonto, enten ved at kontakte Billetlugen skriftligt eller ved at sende en mail til fanSALE. Brugerens data vil herefter omgående blive slettet eller anonymiseret, såfremt juridiske og/eller kontraktuelle forpligtelser ikke tillader omgående sletning

2. Videresalg

Kun indgangsbilletter til koncerter, teater, sport og andre arrangementer i ind- og udland, kan købes og sælges via fanSALE. Indgangsbilletter til ulovlige eller umoralske arrangementer må ikke sælges via fanSALE. Salgsprisen på en billet må ikke være højere end den pris, der står trykt på billetten. Når brugeren opretter en salgsannonce, bekræfter vedkommende samtidig sin ret til at sælge de annoncerede billetter og overføre dem til køber. Billetlugen er berettiget til at slette salgsannoncer, som ikke opfylder ovenstående krav.

Kun billetter, som oprindeligt er købt via Billetlugen, kan købes og sælges via fanSALE. Sælgeren har mulighed for at få sine billetter kontrolleret online (Billetlugen.billettjek) ved at indtaste billetternes stregkodenumre i den relevante fanSALE-form. I så fald skal stregkoderne for hver annoncerede billet indtastes separat. Hvis stregkodekontrollen verificerer, at billetten er udstedt via Billetlugen, kan brugeren placere annoncen, som herefter identificeres ved hjælp af et passende ikon, der er kontrolleret af billetlugen.billettjek. Hvis stregkodekontrollen viser, at den indtastede stregkode ikke eksisterer i Billetlugens system, er ugyldig, den pågældende billet er annulleret i Billetlugens system, eller at arrangementet allerede har fundet sted, kan billetten ikke annonceres via fanSALE.

Ikke alle (Billetlugen) billetter kan (gen)sælges via fanSALE, fx fordi arrangøren ikke tillader videresalg, der er sat begrænsninger for salget, herunder personlige billetter, eller særlige betingelser relateret til salgsprisen skal være opfyldt (fx betingede rabatter, såsom fremvisning af medlemskort).

Hvis der opstår begrundet tvivl om ægtheden af en billet, er Billetlugen berettiget til at slette sælgerens annonce, uden at sælgeren har ret til nogen form for kompensation

3. Indgåelse af aftale mellem fanSALE-brugere

Når en sælger annoncerer en billet via fanSALE, indleder denne en købsaftale. Det er ikke muligt for sælgeren at ændre eller trække annoncer tilbage efter placering. Skulle sælgeren efter placering imidlertid blive opmærksom på en alvorlig fejl i annoncen, kan han/hun tilbagekalde annoncen. For at beskytte andre brugere, kan en sælger dog kun selv benytte muligheden for tilbagekaldelse op til fem gange. Hvis sælgeren efter at have opbrugt sin kvote bliver opmærksom på, at en annonce indeholder en alvorlig fejl, kan han/hun sende en skriftlig anmodning til fanSALE om at få annoncen rettet eller fjernet, med angivelse af årsagen/begrundelsen.

Sælgeren kan placere sin annonce på fanSALE med en fast pris, som ikke overstiger den pris, der står trykt på billetten. Annoncen udgør et bindende tilbud fra sælger om at indgå købsaftale til denne pris. Hvis en bruger klikker på knappen ”Køb billetter nu”, indgås der en aftale mellem denne person og sælgeren.

Aftale om køb af billet(ter) indgås udelukkende mellem den respektive sælger og den, der køber billetten/billetterne. Dette gælder også, hvis Billetlugen annoncerer tilbud efter anmodning fra kunder; i dette tilfælde håndterer Billetlugen kommunikationen med den respektive sælger.

Brugeren bemyndiger Billetlugen til at afgive erklæring for ham/hende vedrørende forretningstransaktioner arrangeret af ham/hende på fanSALE, i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår for brug af fanSALE. Billetlugen er hverken berettiget eller forpligtet til at afgive og/eller modtage erklæringer, der strækker sig ud over disse betingelser.

4. Generelle principper

Al indledende kommunikation mellem køber og sælger skal udelukkende foregå gennem fanSALE. Brugeren kan sende sælgeren spørgsmål til de annoncerede billetter via e-mail, ved at vælge funktionen ”Send e-mail til sælger”. Afsendelse af enhver form for reklame, fornærmelse eller chikane, er forbudt.

Enhver form for reklame, selvpromovering eller links til tredjeparts hjemmesider, på fanSALE, er forbudt.

I tilfælde af at en aftale indgås via fanSALE, informerer Billetlugen aftaleparterne (køber og sælger) om de data, der er nødvendige for at fuldende aftalen. Modtaget brugerkontaktdata må kun bruges til kommunikation, der er relevant for aftalen, herunder til gennemførsel af indgået aftale, og aldrig til reklameformål.

Sælger er ved registrering forpligtet til at overholde alle forbrugerbeskyttelsesregler, herunder den indledende oplysningspligt.

Billetlugen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af online data på fanSALE-platformen. Hvis dato og klokkeslæt er afgørende for en transaktion, gælder Billetlugen-systemtidspunktet.

I tilfælde af overtrædelse af disse betingelser og vilkår for brug af fanSALE, kan Billetlugen efter eget skøn midlertidigt eller permanent udelukke de involverede brugere fra at bruge fanSALE.

5. Priser og betalingsmetoder

Der er ingen omkostninger for brugeren ved registrering og brug af fanSALE-platformen, herunder annoncering billetter, bortset fra telekommunikationsomkostninger.


Det er gratis for en sælger at annoncere billetter til salg. Hvis der indgås aftale mellem en sælger og en køber, opkræver Billetlugen en provision baseret på købsprisen fra sælgeren og et fanSALE gebyr fra køberen. Provisions- eller fanSALE gebyret vises for brugeren, når han/hun placerer en annonce eller når han/hun tilgår en annonce.


Annoncens pris er tilbudsprisen inkl. moms, men ekskl. fanSALE gebyr.


Sælgeren bemyndiger Billetlugen til at modtage betaling af købsprisen plus fanSALE gebyr; køberen kan således betale til Billetlugen ved en betalingsmetode, der tilbydes på fanSALE.


Hvis køberen ikke betaler den fulde pris for den respektive annonce inkl. fanSALE gebyr eller annullerer betalingen (via kreditkort eller anden betalingsmetode), vil der ikke blive indgået endelig aftale mellem køber og sælger, eller aftalen ophæves. Brugere har ikke ret til at omgå gebyrstrukturen for fanSALE og til selv at fordele omkostningerne mellem dem.

6. Levering

Levering af solgte billetter sker udelukkende gennem Billetlugen. Når en (fanSALE) aftale indgås mellem køber og sælger, gøres den solgte billet ubrugelig og en ny billet leveres af Billetlugen til køberen via den leveringsmetode, der er valgt af ham/hende. Køberen kan vælge at tilkøbe en afbestillingsforsikring. Der tages dog forbehold for at kompensationsbeløbet ved brug af afbestillingsforsikringen kan afvige fra det beløb, som køberen har betalt for billetten via fanSALE.

7. Betaling, mægling og ægthedsgaranti

Billetlugen fungerer som mægler for fanSALE-brugere til at indgå aftaler via fanSALE. Sælger og køber udpeger Billetlugen til for sælgeren, at opkræve købsprisen fra køberen. Billetlugen informerer sælgeren på e-mail om modtagelse af det beløb, som køberen har betalt, og at den originale billet er solgt og derfor ikke længere kan bruges.

Købers forpligtelser

Køber er forpligtet til at betale købsprisen plus servicegebyr og eventuelle yderligere omkostninger til Billetlugen. Betaling sker ved hjælp af en betalingsmetode valgt af køberen.

Ægthedsgaranti

Hvis en sælgers Billetlugen-billet godkendes ved stregkodekontrol og annonceres på fanSALE som en billetlugen.billettjek-kontrolleret billet, giver Billetlugen garanti for ægthed på følgende vilkår:

Hvis der af adgangskontrollen til arrangementet sættes spørgsmålstegn ved ægtheden af billetten, og arrangøren eller en af denne autoriseret repræsentant skriftligt bekræfter over for køberen, at køberen blev nægtet adgang til arrangementet grundet ugyldighed af den fremlagte Billetlugen-billet, refunderer Billetlugen over for køberen købsprisen inkl. gebyrer, ved modtagelse af billetten og den relevante arrangør-dokumentation.

Hvis tiden tillader det, kan Billetlugen alternativt vælge at give køberen originale erstatningsbilletter i samme eller højere kategori til arrangementet

8. Fritagelse

Brugeren er forpligtet til at holde Billetlugen skadesløs for enhver handling, skade, tab eller krav, der matte rejses af tredjemand ved hans/hendes registrering og/eller brug af fanSALE.

9. Ansvarsbegrænsning

Billetlugen er ansvarlig i henhold til produktansvarsloven, for skader forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, ved skjul af fejl og mangler i ond tro, samt for skade på liv og helbred.

I tilfælde af brud på væsentlige aftaleretlige forpligtelser (såkaldte kardinalforpligtelser) forårsaget af simpel uagtsomhed, er Billetlugens ansvar begrænset til kompensation for forventede tab, der er typiske fir denne type aftale.

Bortset fra de ovenfor nævnte tilfælde, er Billetlugen ikke ansvarlig for tab som følge af simpel uagtsomhed. Hvis Billetlugens ansvar er udelukket eller begrænset i henhold til ovenstående, gælder dette ligeledes for dennes agenters og assistenters ansvar

10. Misligholdelse

Billetlugen kan benytte sig af tredjeparts tjenester til opfyldelse af aftalen samt til at udøve de rettigheder, der tilfalder Billetlugen i henhold til aftalen.

Billetlugen har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en tredjepart, med 6 ugers varsel.

Parterne er til enhver tid berettiget til at opsige brugeraftalen.

Fra den 15. februar 2016 leverer Europa-Kommissionen en platform til europæisk onlinetvistbilæggelse – se mere her.

Billetlugen er ikke forpligtet til at anvende alternative tvistbilæggelsesenheder.

11. Ændringer

Billetlugen har til enhver tid ret til at ændre disse betingelser og vilkår for brug af fanSALE samt bestemmelserne på informationssiderne for private købere og sælgere. Alle ændringer vil blive annonceret online og træder i kraft i det øjeblik de fremgår på fanSALE.

12. Gældende lovgivning og kompetent domstol

Alle aftaler er underlagt dansk lovgivning samt disse betingelser og vilkår for brug af fanSALE.

Gældende pr.: 05.05.2020

Vi bruger cookies til at få vores hjemmeside til at fungere ordentligt, personalisere indhold og reklamer, tilbyde funktioner i forhold til sociale medier og analysere vores trafik. Vi deler også information vedrørende din brug af vores hjemmeside på vores sociale medier, i reklamer og med analytiske samarbejdspartnere. For mere information om vores datapolitikker, kan du besøge vores privatlivspolitik.